Hem -Välkommeninfo -Museum -Bilder -Aktuellt -Aktiviteter -Föreningen -Utvecklingsgruppen -Protokoll -Stadgar -Länkar
Kartor -Tidningsurklipp -Uthyrning -Historier
Alla myndigheter och kommuner
Sök med Google:
Skriv sökord tryck enter

kribb@telia.com

Alla kommuner
Länsvis

Regeringskansliet med departementen
Regeringen styr Sverige. Till sin hjälp i arbetet har regeringen Regeringskansliet, en sammanhållen myndighet som består av Statsrådsberedningen, fackdepartementen och förvaltningsavdelningen. Myndigheten är politiskt styrd. Regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras.
Regeringskansliet förvaltar också 59 företag/koncerner varav 44 företag ägs helt av staten.
Om Regeringskansliet - övergripande information om myndigheten
Läs mer om hur Regeringskansliet arbetar med jämställdhetsfrågor, mångfald, hälsa i arbetslivet, internrevision och miljöledning. Ta även del av årsböcker, årsredovisningar och aktuella upphandlingar samt arkivets och Klarspråksgruppens service till myndigheter.
Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet samt ansvara för samordning av den svenska EU-politiken.
Finansdepartementet
Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör ekonomisk politik, statsbudgeten, skatter, bank, värdepapper och försäkringar, internationellt ekonomiskt samarbete, statlig förvaltning, länsstyrelser samt kommuner och landsting.
Försvarsdepartementet
Försvarsdepartementet arbetar för att uppfylla de mål som regeringen och riksdagen bestämt för försvarspolitiken, för skydd och beredskap mot olyckor samt för beredskap mot svåra påfrestningar på samhället i fred.
Förvaltningsavdelningen
Förvaltningsavdelningen är Regeringskansliets gemensamma resurs och ansvarar för departementsövergripande förvaltningsfrågor.
Jordbruksdepartementet
Jordbruksdepartementet ansvarar bland annat för frågor som gäller jordbruk, fiske, konsumentfrågor, rennäring, samefrågor, djurskydd, livsmedel samt jakt och viltvård.
Justitiedepartementet
Justitiedepartementet ansvarar för frågor som rör bland annat polisväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården, lagstiftning, integration, folkrörelser och demokrati.
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet ansvarar bland annat för hållbar utveckling, boende och byggande, energi, klimatpolitik, kemikaliepolitik, hållbar samhällsplanering, strålskydd och kärnsäkerhet samt forskning och miljöövervakning.
Näringsdepartementet
Näringsdepartementets ansvarsområde omfattar frågor av stor betydelse för tillväxten - för människor, företag och regioner. Departementet arbetar bland annat med frågor som rör arbetsmarknad och arbetsliv, näringliv, energi, IT, kommunikationer och infrastruktur samt regional utveckling.
Socialdepartementet
Socialdepartementets ansvarsområden rör samhällets välfärd: ekonomisk trygghet, sociala tjänster, hälso- och sjukvård, främjande av hälsa samt barns och funktionshindrades rättigheter.
Utbildnings- och kulturdepartementet
Utbildnings- och kulturdepartementet ansvarar för skolfrågor, universitet och högskolor, forskning, vuxenutbildning, folkbildning, ungdomspolitik, kultur och medier.
Utrikesdepartementet
Utrikesförvaltningens uppdrag är att bidra till att förverkliga regeringens övergripande mål i utrikespolitiska frågor. Till UD:s uppdrag hör också att inom Regeringskansliet samordna den svenska utrikespolitiken.
EU-representationen
EU-representationen är Regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Här arbetar personal från alla departement med att driva Sveriges linje i EU-politiken.

Verk och myndigheters officiella hemsidor

Allmänna reklamationsnämnden -
Arbetsförmedlingen - Platsbank, sökandebank och feriebank samt arbetsmarknadsverkets organisation.
Arbetsgivarverket -
Arbetsmiljöverket - Vi arbetar för att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv.
Banverket - Vi har ett helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi utvecklar järnvägen för företag, privatpersoner och för miljön.
Barnombudsmannen - Läs om Barnombudsmannens åtaganden och verksamhet. Här finner du remissvar och skrivelser, pressmeddelanden, fakta om barnkonventionen, statistik samt Barnombudsmannens årsrapporter.
Bergsstaten - Beslutar om tillstånd för prospektering, undersökningstillstånd, och för gruvor, bearbetningskoncessioner. Bergsstaten utövar också tillsyn över gruvor i Sverige.
Bokföringsnämnden -
Bolagsverket - Bolagsverket registrerar bl.a. företag, årsredovisningar och företagsinteckningar. Informationen är sökbar i Näringslivsregistret.
Boverket - Central myndighet som arbetar med boende- och livsmiljöfrågor. Här kan du få aktuell information om våra projekt, ansvarsområden och kontaktpersoner..
Brottsförebyggande Rådet - BRÅ arbetar med utveckling, forskning och information inom det kriminalpolitiska området och ansvarar för Sveriges rättsstatistik.
Brottsoffermyndigheten - Myndighetens huvudsakliga uppgift är att tillvarata brottsoffrens behov, rättigheter och intressen. Detta genom att bland annat besluta om brottsskadeersättning och finansiera forskning och projekt på brottsofferområdet.
Centrala Studiestödsnämnden - Aktuell information om studiestöd (studiebidrag och studielån), nyheter och kontaktvägar till CSN.
Datainspektionen - Central myndighet som har tillsyn över personuppgiftslagen (PuL), kreditupplysningslagen och inkassolagen.
Delegationen för IT i skolan -
Domstolsverket -
Ekobrottsmyndigheten - EBM är en åklagarmyndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet, dels operativt på fältet, dels strategiskt som en stabsresurs till statsmakterna i samhällets samlade kamp mot den ekonomiska brottsligheten.
Ekonomistyrningsverket - ESV är statens expertorgan i ekonomistyrningsfrågor och stödjer och utvecklar den ekonomiska styrningen på alla nivåer i staten. ESV erbjuder också statliga myndigheter administrativa system.
Energimyndigheten - Arbetar för att ställa om det svenska energisystemet till ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt system genom att leda statens insatser i samverkan med näringsliv, energiföretag, kommuner och forskarsamhälle.
Exportkreditnämnden - EKN erbjuder garantier mot olika risker i exportaffärer. Garantin fungerar som en försäkring. Ingen affär är för liten att försäkra och vi arbetar med risker i de flesta av världens länder. EKN är till för svensk export. För säkra affärer.
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) - Fastighetsmäklarnämnden (FMN) är en statlig myndighet för registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare.
Finansinspektionen -
Fiskeriverket - Fakta om myndigheten Fiskeriverket samt databaser över provfisken, både för sjöar, bäckar och åar/älvar. Svensk Fisk's råd&rön samt kommande receptsamling på tillagning av fisk. Internationellt-Swedmar som hjälper andra länder med fiske.
FNs informationskontor för de nordiska länderna - Information om FN systemet.
Folkbildningsrådet -
Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) - Stödjer grundforskning och tillämpad forskning bl.a. inom socialvetenskap, socialpolitik, välfärd, familjepolitik, barns och ungdomars situation och uppväxtvillkor, liksom forskning om arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetsmarknad.
Fortifikationsveerket - Försvarsfastigheter
Försvarets krigsspelscentrum - En fristående myndighet inom det svenska försvaret. FKSC stöder det svenska totalförsvaret med övningsspel och datorstödda ledningsövningar.
Försvarets materielverk -
Gentekniknämnden - Har till uppgift att följa utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska frågorna och främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att människors och djurs hälsa och miljön skyddas.
Glesbygdsverket - Webbplatsen är till för de som är intresserade av gles- och landsbygdsutveckling. Vi har de viktigaste definitionerna av begreppen gles- och landsbygd och presenterar dem i form av kartor. Prenumerera på nyheter och beställ våra rapporter.
Granskningsnämnden för radio och TV -
Grundutbildningsrådet - Information om grundutbildningsrådets medlemmar och verksamhet. Större delen av informationen har tillägnats nätverket för datorstödd utbildning.
Handikappombudsmannen - Bevakar frågor som angår rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten har också ett ansvar för att informera om FN:s standardregler för att tillförsäkra personer med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet.
Högskoleverket - Central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Verket följer upp, utvärderar och utövar tillsyn över högskolornas verksamhet. Högskoleverket skall främja förnyelse och stödja utvecklingen av kvalitet och pedagogik.
Inspektionen för strategiska produkter, ISP - Myndighet för exportkontroll av krigsmateriel och strategiska produkter.
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering - IFAU ska främja, stödja och genomföra främst utvärderingsstudier av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och studier av arbetsmarknadens funktionssätt.
Institutet för Framtidsstudier - Stiftelse som, i egen regi eller tillsammans med andra bedriver framtidsstudier, långsiktig analys och därmed sammanhängande verksamhet. Avsikten är att informera om framtida möjligheter och hot i samhällsutvecklingen.
Institutet för Kvalitetsutveckling -
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) - Statlig myndighet med ansvar för omvärldsanalyser, utvärderingar och delar av den officiella statistiken.
Insättningsgarantinämnden - Garanterar kundernas insättningar hos alla banker och sådana värdepappersbolag som tar emot kundmedel på konto samt kreditmarknadsföretag.
Integrationsverket - Information om Integrationsverket och dess verksamhet, bland annat speciell information riktat till kommuner som tar emot flyktingar.
Jordbruksverket - Regeringens expertmyndighet på det jordbrukspolitiska området. Har ett samlat sektorsansvar för jordbruk, trädgård och rennäring.
JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik - Arbetar med forskning, utveckling och information inom det teknisk-naturvetenskapliga området.
Justitiekanslern - Har tillsyn över myndigheter och deras tjänstemän.
Jämställdhetsombudsmannen - JämO övervakar att jämställdhetslagen efterlevs. JämO tar emot anmälningar om könsdiskriminering i arbetslivet, granskar jämställdhetsplaner, ger råd om aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatser.
Kammarkollegiet - K.K. är central förvaltnings- myndighet för bl.a. Sveriges indelning, statlig egendom, permutation, fond- och förmögenhetsförvaltning, administrativ service, resegaranti, riskhantering.
Kemikalieinspektionen - Kemikalieinspektionen är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö.
Kommerskollegium - Sveriges expertmyndighet för Europa och EU-frågor samt övrig utrikeshandel och handelspolitik.
Konjunkturinstitutet - Tillhandahåller riksdag och regering beslutsunderlag för den ekonomiska politiken. Detta görs i form av prognoser och analyser av det ekonomiska läget. Hemsidan visar institutets senaste prognoser och pressmeddelanden.
Konkurrensverket - Tillämpar konkurrenslagen, föreslår regeländringar, informerar och stödjer forskning. Vi arbetar för en effektiv konkurrens till nytta för konsumenterna.
Konsumentverket
- Konsumentverket är den centrala myndigheten för konsumentfrågor. Verkets generaldirektör är också Konsumentombudsman(KO).
Kriminalvårdsstyrelsen - Kriminalvårdens skall bidra till att brottsligheten minskar och att människans trygghet i samhället ökar.
Krisberedskapsmyndigheten - Arbetar med att utveckla krisberedskapen i det svenska samhället.Tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, näringsliv och organisationerminskar vi samhällets sårbarhet och förbättrar förmågan att hantera kriser.
Kustbevakningen - Beskriver Kustbevakningens verksamhet; sjöövervakning, miljöräddningstjänst, samordning av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation, medverkan i intl. samarbete ang. gränskontroll, brottsbekämpning och miljöskydd till sjöss.
Lantmäteriet - Har till uppgift att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning och ansvara för en effektiv försörjning med grundläggande landskaps- och fastighetsinformation.
Livsmedelsekonomiska institutet - Institutet är en ekonomisk analysmyndighet med verksamhetsfält jordbruk och livsmedel. Enligt regeringens instruktion skall institutet utföra kvalificerade ekonomiska analyser inom jordbruks- och livsmedelsområdet.
Livsmedelsverket - Den centrala tillsynsmyndigheten för livsmedelsfrågor. Här finns bland annat pressmeddelanden och information om användning av genteknik i livsmedelsproduktionen.
Lotteriinspektionen - Myndighet som ska säkerställa att lotterier, kasinospel och annan spelverksamhet i Sverige utövas lagligt, säkert och tillförlitligt.
Luftfartsverket - Ankomster/avgångar, tidtabeller, flygplatsinformation, flygnyheter, tips inför resan, branschsidor.
Läkemedelsförmånsnämnden - En myndighet som prissätter och beslutar om subvention av läkemedel.
Läkemedelsverket - Läkemedelsverket är en statlig myndighet vars uppgift är att tillgodose att den enskilde och hälso- och sjukvården får tillgång till effektiva och säkra läkemedel av hög kvalitet och att dessa används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.
Länsstyrelserna -
Medlingsinstitutet - En ny statlig myndighet med ansvar för medling i arbetstvister och med uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning.
MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor - Övergripande ansvar för adoptioner från andra länder.
Migrationsverket - Sveriges centrala utlänningsmyndighet. Vi ansvarar för att fatta beslut om arbets- och uppehållstillstånd, asyl och medborgarskap samt har ett vidare ansvar för hela migrationskedjan från gräns till medborgarskap eller återvandring.
Myndigheten för skolutveckling - Skall stödja huvudmäns och lokala enheters arbete med lokal verksamhetsutveckling i förskola, skola och vuxenutbildning.
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet - Här hittar du IT-stödd distansutbildning hos Sveriges universitet och högskolor.
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige - ISA - ISA är en myndighet under utrikesdepartementet med uppgift att främja utländska direktinvesteringar i Sverige.
Naturvårdsverket - Regeringens centrala miljömyndighet. Naturvårdsverket är pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i samhället. Naturvårdsverkets arbete syftar till att främja hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen.
Nordiska Afrikainstitutet - Har bedrivit sin verksamhet sedan 1962, är en självständig myndighet under det svenska utrikesdepartementet. Institutet finansieras av de nordiska länderna gemensamt.
Nämnden för hemslöjdsfrågor - Gör insatser för att främja, öka intresset för och kunskapen om hemslöjd. Fördelar statligt stöd och initierar projekt samt samordnar hemslöjdskonsulenternas verksamhet.
Nämnden för offentlig upphandling (NOU) - Tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen, enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Närings- och teknikutvecklingsverket - NUTEK - Sveriges centrala myndighet för frågor som rör näringslivets utveckling. Vår huvuduppgift är att bidra till svenskt näringslivs tillväxt och förnyelse.
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) - En statlig myndighet dit personer som upplever sig diskriminerade på grund av hudfärg, ras, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse kan vända sig.
Organisation for Promotion of Energy Technology - Ett EU-nätverk för snabbare marknadsintroduktion av ny energiteknik.
Patent- och registreringsverket (PRV) - Ger skydd och ensamrätt för tekniska idéer, varumärken och design. Vi ger dig möjlighet att byta ditt personnamn och skaffa utgivningsbevis för tidskrifter. Vi erbjuder uppdragstjänster inom alla våra områden.
Pliktverket - Ansvarar för mönstring, antagningsprövning, inskrivning och redovisning av totalförsvarspliktiga. Myndigheten stödjer även militära och civila utbildningsanordnare under de totalförsvarspliktigas utbildning och tjänstgöring.
Polarforskningssekretariatet - En statlig myndighet med uppgift att främja och samordna svensk polarforskning.
Post- och telestyrelsen - Förvaltningsmyndigheten inom post-, tele- och radioområdena.
Posten - Här finns adressändring, ePostgiro, portoguide, postnummer, postgironummer, försäkringar, boendekalkyl m.m.
Premiepensionsmyndigheten - PPM.
Revisorsnämnden - Statlig myndighet för godkännande och auktorisation av revisorer och registrering av revisionsbolag samt tillsynen över dem.
Riksgäldskontoret - Information om statsskulden och statens lånebehov, om vår verksamhet och om våra sparformer för privatpersoner.
Rikspolisstyrelsen - Allmän information om den svenska polisen
Rikstrafiken - Rikstrafikens uppgift är att ur resenärens perspektiv verka för ett samverkande långväga kollektivtrafiksystem av buss, flyg och tågtransporter.
Rymdstyrelsen - Central förvaltningsmyndighet med ansvar för all statligt finansierad nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige vad gäller rymdforskning, fjärranalys och industriutveckling.
Räddningsverket - Statlig myndighet som verkar för ett säkrare samhälle. Verket genomför utbildningar inom skydd mot olyckor, risk och säkerhet. Internationellt har vi en hög beredskap för humanitära insatser.
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete är Sveriges myndighet för bilateralt internationellt utvecklingssamarbete, samt merparten av samarbetet med Central- och Östeuropa. Sida stödjer insatser i nära 120 länder.
Sjöfartsverket - Svarar för sjöfartens säkerhet och framkomlighet. Verksamheten inriktas huvudsakligen på handelssjöfarten, men hänsyn tas också till fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen.
Skatteverket - Det mesta för de flesta inom skatt, folkbokföring och bouppteckning samt indrivning. Skatteverket är en myndighet med hela landet som verksamhetsområde. Skatteverket är tills vidare chefsmyndighet för kronofogdemyndigheterna.
Skogsvårdsorganisationen - I organisationen ingår Skogsstyrelsen som är en central myndighet och 10 Skogsvårdsstyrelser. Vår uppgift är att omsätta samhällets skogspolitik i praktisk handling genom att bl a påverka, stimulera och hjälpa skogsägarna.
Skolverket - Nationell myndighet för barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Vår uppgift är att ha samlad kunskap om hur barnomsorg, skola och vuxenutbildning ser ut och fungerar samt föra ut kunskapen. Vi ska bidra till att de nationella målen för barnomsorg, skola och vuxenutbildning förverkligas.
SMHI - Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut - Har en unik och samlad kompetens inom meteorologi, hydrologi och oceanografi.
Smittskyddsinstitutet - En statlig myndighet med uppgift att förebygga och bekämpa infektionssjukdomar.
Småhusskadenämnden - Lämnar bidrag till åtgärder i fukt- och mögelskadade småhus.
Socialstyrelsen - Socialstyrelsen är statens centrala expert- och tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och smittskydd.
Specialpedagogiska institutet - En rikstäckande myndighet med ansvar för statens samlade stöd i specialpedagogiska frågor för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder.
Stadsmiljörådet - Läs om rådet och dess verksamhet.
Statens biografbyrå -
Statens bostadskreditnämnd - Lämnar statliga kreditgarantier för finansiering av bostadsbyggande.
Statens fastighetsverk -
Statens folkhälsoinstitut - Är ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom folkhälsoområdet. Följer upp och samordnar uppföljningen av den nationella folkhälsopolitiken. Bedriver tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena.
Statens geotekniska institut -
Statens haverikommission, SHK - Tllkom år 1978. SHK arbetar med utredning av flyg-, sjö-, järnvägs-, gruv-, dyk-, trafik-, kem-, kärnkrafts-, medicintekniska- olyckor samt tillbud. Webbplatsen innehåller även rapporter i PDF-format.
Statens institut för ekologisk hållbarhet - Statens institut för ekologisk hållbarhet, IEH, har regeringens uppdrag att rapportera miljöeffekter, goda exempel, forskningsrön och att öka samverkan mellan förvaltning, forskning och företag.
Statens institut för kommunikationsanalys - SIKA gör utredningar åt regeringen, utvecklar prognos- och planeringsmetoder för den långsiktiga infrastrukturplaneringen och är ansvarig myndighet för Sveriges officiella statistik (SOS) inom transport- och kommunikationsområdet.
Statens institut för särskilt utbildningsstöd - Statlig myndighet som arbetar för att unga och vuxna med funktionshinder ska kunna studera på samma villkor som alla andra.
Statens institutionsstyrelse - SiS finns till för de ungdomar och vuxna missbrukare som haft det svårast i livet. SiS bedriver vård på LVM-hem och särskilda ungdomshem, ofta utan klientens samtycke.
Statens konstråd - Har till uppgift att förse de byggnader som innehåller statlig verksamhet med god samtidskonst.
Statens kulturråd - Den myndighet som har ansvar för att förverkliga den statliga kulturpolitik som beslutas av regering och riksdag.
Statens kvalitets- och kompetensråd - Verkar för en statsförvaltning i medborgarnas tjänst.
Statens kärnkraftinspektion - Kontrollerar och övervakar säkerheten i svensk kärnkraft och övrig kärnteknisk verksamhet, inklusive slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.
Statens medicinsk-etiska råd - SMER - Ett parlamentariskt sammansatt rådgivande organ till regeringen, som har till främsta uppgift att belysa medicinsk-etiska frågor ur ett övergripande samhällsperspektiv.
Statens pensionsverk - Statens pensionsverk (SPV) är en av Sveriges största leverantörer av pensionstjänster.
Statens strålskyddsinstitut - En tillsynsmyndighet med uppgift att skydda människor, djur och miljö mot skadlig verkan av strålning. SSI arbetar för en god avvägning mellan risk och nytta.
Statens Veterinärmedicinska Anstalt - SVA arbetar för en god djurhälsa genom att förebygga, diagnostisera och bekämpa smittsamma sjukdomar hos djur.
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI - Har till uppgift att bedriva forskning och utveckling inom infrastruktur, trafik och transporter samt svara för övergripande analyser och konsekvensbeskrivningar av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen.
Statistiska centralbyrån - SCB:s arbetuppgift är officiell, objektiv, aktuell, och tillförlitlig statistik som underlag för beslut i samhällsdebatt och i forskning.
Statskontoret - Stabsmyndighet till regeringen. Vi arbetar på regeringens uppdrag med att på olika sätt främja utvecklingen av en rättssäker, demokratisk och effektiv offentlig sektor.
Styrelsen för Psykologiskt Försvar, SPF - SPF leder och samordnar samhällets psykologiska försvar eller informationsberedskap som det också kallas. SPF har även ett uppdrag att sprida kunskap om säkerhetspolitik, totalförsvar och civilt motstånd.
Swedac - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, en statlig myndighet i Sverige som sorterar under Utrikesdepartementet och har både en myndighetsutövande roll och en rent uppdragsbaserad verksamhet.
Svenska ambassader och konsulat
- Lista med länkar till ambassader och konsulat i utlandet.
Svenska Kraftnät - Svenska Kraftnät äger och driver stamnätet för elkraft, vilket omfattar landets totalt ca 15000 km långa 220 kV och 400 kV ledningar med stationer, utlandsförbindelser och IT-system.
Svenska språknämnden - Följer svenskans utveckling i tal och skrift. Ger ut ordböcker, skrivhandledningar och andra skrifter i språkliga frågor samt tidskriften Språkvård. Ger råd i språkfrågor åt myndigheter, företag och enskilda.
Svenska unescorådet - Kontaktorgan mellan FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation (Unesco) och Sverige. Vi ger regeringen råd kring Unescos verksamhet och informerar i Sverige om Unesco (informationsmaterial, konferenser, seminarier etc.).
Sverige.se - Det offentliga Sveriges gemensamma webbplats med länkar och kontaktuppgifter till alla delar av den offentliga sektorn. Här finns också ett urval Internetbaserade offentliga tjänster.
Sveriges Geologiska Undersökning - SGU är central förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.
Sveriges riksbank -
Säkerhetspolisen -
Talboks- och punktskriftsbiblioteket - Statlig myndighet och nationell lånecentral för talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker till läshandikappade. Talbokslåntagaren lånar talböcker på sitt lokala bibliotek.
Tillsyns- och föreskriftsrådet - Ett samråds- och samverkansorgan för myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken.
Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI - En myndighet under försvarsdepartementet med uppdrag att bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret. Är resultatet av sammanslagningen av Försvarets forskningsanstalt, FOA, och Flygtekniska försöksanstalten, FFA.
Tullverket - Nyheter, information, bestämmelser, utbildningar mm
Turistdelegationen - Är en statlig myndighet för strategier, statistik och samordning inom svensk turism.
Ungdomsstyrelsen - Statlig myndighet som verkar för att unga ska kunna leva ett självständigt liv, ha verkligt inflytande och ses som en resurs i samhället.
Utlänningsnämnden - Utlänningsnämndens uppgift är att överpröva ärenden enligt utlänningslagen och lagen om svenskt medborgarskap på ett opartiskt och rättsäkert sätt.
Valmyndigheten - Den statliga myndighet som på central nivå planerar och samordnar val i Sverige.
Verket för innovationssystem, Vinnova
- En statlig myndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom utveckling av effektiva innovationssystem och finansiering av behovsmotiverad forskning.
Vetenskapsrådet - Myndighet under Utbildningsdepartementet med nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.
VHS - Verket för högskoleservice - Arbetar med samordnad antagning av studenter samt med upphandlingsfrågor.
Vägverket -
Yrkesvägledning , studier och arbetstagare inom låglöneyrken - Yrkesvägledning och rådgivning går bland annat ut på att ge information, råd och vägledning om möjliga utbildningsvägar.
Åklagarmyndigheten - I Åklagarmyndigheten arbetar 1 100 personer. Det finns 43 åklagarkammare ute i landet. Riksåklagaren är högste chef för åklagarväsendet och den ende åklagare som får föra talan i Högsta domstolen.
Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) - Har till uppgift att pröva överklaganden av Centrala studiestödsnämndens (CSN) beslut
.

AB: Stockholms län

Botkyrka
Danderyd
Ekerö
Haninge
Huddinge
Järfälla
Lidingö
Nacka
Norrtälje

Nykvarn
Nynäshamn
Salem
Sigtuna
Sollentuna
Solna
Stockholm
Sundbyberg
Södertälje

Tyresö
Täby
Upplands-Bro
Upplands Väsby
Vallentuna
Vaxholm
Värmdö
Österåker

C: Uppsala län

Enköping
Håbo
Knivsta

Tierp
Uppsala

Älvkarleby
Östhammar

D: Södermanlands län

Eskilstuna
Flen
Gnesta

Katrineholm
Nyköping
Oxelösund

Strängnäs
Trosa
Vingåker

E: Östergötlands län

Boxholm
Finspång
Kinda
Linköping
Mjölby

Motala
Norrköping
Söderköping
Vadstena

Valdemarsvik
Ydre
Åtvidaberg
Ödeshög

F: Jönköpings län

Aneby
Eksjö
Gislaved
Gnosjö
Habo

Jönköping
Mullsjö
Nässjö
Sävsjö

Tranås
Vaggeryd
Vetlanda
Värnamo

G: Kronobergs län

Alvesta
Lessebo

Ljungby

Markaryd
Tingsryd

Uppvidinge

Växjö
Älmhult

H: Kalmar län

Borgholm
Emmaboda
Hultsfred
Högsby

Kalmar
Mönsterås
Mörbylånga
Nybro

Oskarshamn
Torsås
Vimmerby
Västervik

I: Gotlands län

Gotland

K: Blekinge län

Karlshamn
Karlskrona

Olofström
Ronneby

Sölvesborg

M: Skåne län

Bjuv
Bromölla
Burlöv

Båstad
Eslöv
Helsingborg
Hässleholm
Höganäs
Hörby
Höör
Klippan

Kristianstad
Kävlinge
Landskrona
Lomma
Lund
Malmö
Osby
Perstorp
Simrishamn
Sjöbo
Skurup

Staffanstorp
Svalöv
Svedala
Tomelilla
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Åstorp
Ängelholm
Örkelljunga
Östra Göinge

N: Hallands län

Falkenberg
Halmstad

Hylte
Kungsbacka

Laholm
Varberg

O: Västra Götalands län

Ale
Alingsås
Bengtsfors
Bollebygd
Borås
Dals-Ed
Essunga
Falköping
Färgelanda
Grästorp
Gullspång
Göteborg
Götene
Herrljunga
Hjo
Härryda
Karlsborg

Kungälv
Lerum
Lidköping
Lilla Edet
Lysekil
Mariestad
Mark
Mellerud
Munkedal
Mölndal
Orust
Partille
Skara
Skövde
Sotenäs
Stenungsund

Strömstad
Svenljunga
Tanum
Tibro
Tidaholm
Tjörn
Tranemo
Trollhättan
Töreboda
Uddevalla
Ulricehamn
Vara
Vårgårda
Vänersborg
Åmål
Öckerö

S: Värmlands län

Arvika
Eda
Filipstad
Forshaga
Grums
Hagfors

Hammarö
Karlstad
Kil
Kristinehamn
Munkfors

Storfors
Sunne
Säffle
Torsby
Årjäng

T: Örebro län

Askersund
Degerfors
Hallsberg
Hällefors

Karlskoga
Kumla
Laxå
Lekeberg

Lindesberg
Ljusnarsberg
Nora
Örebro

U: Västmanlands län

Arboga
Fagersta

Hallstahammar
Heby

Kungsör
Köping
Norberg
Sala

Skinnskatteberg
Surahammar
Västerås

W: Dalarnas län

Avesta
Borlänge
Falun
Gagnef
Hedemora

Leksand
Ludvika
Malung
Mora
Orsa

Rättvik
Smedjebacken
Säter
Vansbro
Älvdalen

X: Gävleborgs län

Bollnäs
Gävle
Hofors
Hudiksvall

Ljusdal
Nordanstig
Ockelbo

Ovanåker
Sandviken
Söderhamn

Y: Västernorrlands län

Härnösand
Kramfors
Sollefteå

Sundsvall
Timrå

Ånge
Örnsköldsvik

Z: Jämtlands län

Berg
Bräcke
Härjedalen

Krokom
Ragunda
Strömsund

Åre
Östersund

AC: Västerbottens län

Bjurholm
Dorotea
Lycksele
Malå
Nordmaling

Norsjö
Robertsfors
Skellefteå
Sorsele
Storuman

Umeå
Vilhelmina
Vindeln
Vännäs
Åsele

BD: Norrbottens län

Arjeplog
Arvidsjaur
Boden
Gällivare
Haparanda

Jokkmokk
Kalix
Kiruna
Luleå
Pajala

Piteå
Älvsbyn
Överkalix
Övertorneå

 

 

Alla kommuner
Bodens kommun
Upplev Boden nu
Näringforum
Grannbyn Lassbyn
Länsfakta
Länsstyrelsen
Lokala företag
NordCraft
Råek
Råne Älvdal
Sörbyns Camping
Sörbyns tenntråd
Årstidsfolket
icon Sörbyn/Sundsnäs Hembygdsförening, Sörbyn 203, 961 97 Gunnarsbyn, Tel 0924-221 14, 070-627 11 46
© Sture Åkerström   E-post Tel 0924-203 10, 0970-227 79     Skriv ut
Tillv. med ubuntu